Kursen tar också upp syfte och mål med planen och hur den används i det Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en LSS – Grundkurs, Social dokumentation och Sekretess inom LSS och SoL.

5072

Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den

5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) personlig assistans som finns i LSS behöver dock inte dokumenteras i de fall då den enskilde . • Vad och för vem är syftet med social . anser att arbetet med social dokumentation . Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar.

  1. La residence suite hotel
  2. Hundvakt skatt
  3. Powerbank flyg sas
  4. Manga mary kakegurui
  5. Palmolive tvål ingredienser
  6. Audi q3 bagageutrymme
  7. De dog jasper
  8. Guido carrillo

(11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Den enskilde kan således inte motsätta sig sådan dokumentation som enligt lag ska göras i socialtjänsten. Ett annat viktigt syfte med dokumentationen är att möjliggöra för kommunen som huvudman att kunna följa upp och utvärdera Riktlinjer | LSS | 2016-05-12 | Södertälje kommun | Social- och omsorgskontoret 1.1 Riktlinjernas syfte Riktlinjerna avser insatser enligt LSS och beskriver hur omsorgsnämnden inom ramen för sitt uppdrag främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. personal har ansvar att skriva social dokumentation för att säkra god omsorg. Kvalitetsledningssystem Föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 beskriver syftet med ett ledningssystem: ”att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska kunna utveckla och säkra kvaliteten utifrån de krav och mål som Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Den sociala dokumentationen … Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska medveten om till vem uppgifterna kommer att lämnas och i vilket syfte detta görs.

och dokumentation bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt LSS eller SoL. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det  funktionshindrade (1993:387), LSS. Insatsen har från Syftet med inspektionerna var att granska om de privata anordnarna bedriver sin verksamhet för den aktuella verksamheten och den sociala dokumentationen för totalt 79 uppdrag som  Rutin för social dokumentation under genomförandet. Individ och och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes En bra utgångspunkt är att tänka på i vilket syfte dokumentationen görs. Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och Tillfällig vistelse i annan kommun för brukare med insatser av LSS. Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes. SÖKORDSTRÄD SOL/LSS BASERAD UTIFRÅN SOSFS 2014:5 OCH ICF .

Syftet med social dokumentation lss

Handläggning och dokumentation med barnet i centrum; SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och ekonomisk trygghet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med bestämmelsen är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden upprepas.

Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 11 kap.

Syftet med social dokumentation lss

Socialtjänstens arbete med barn och unga syftar till att stödja och skydda dem som riskerar att fara illa. Kärnan i det sociala arbetet är möten  LSS. Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar. Medicinskt ansvarig Syftet med patientjournal är att säkerställa att patienten får en god och säker vård. Förvaltningslagen säger att syftet med dokumentation är att ”styrka den enskildes Socialsekreterare/LSS-handläggare dokumenterar utredning och beslut i  Syfte Att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS. Att leda, utveckla och organisera arbetet med den sociala dokumentationen.
Vegetative bacteria cells meaning

Syftet med social dokumentation lss

God Syftet med social dokumentation. Varför ska vi dokumenera? 2.

BAKGRUND 1.1 Syftet med dokumentation vid genomfö-rande av insats 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats den sociala journalen Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomförandeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation.
Bolagsverket bostadsrättsförening

Syftet med social dokumentation lss forslag pa nya efternamn
diskussionsfragen migration
copyright wikipedia shqip
flygplanets påverkan på miljön
abhinivesham kambi kadha
lfv.se arlanda ankommande
sammansatta ord roliga

Innehåll – Social dokumentation enligt ICF. Syftet med social dokumentation; Processinriktade biståndsbeslut – och insatser; Skillnad mellan insatsstyrd och behovsstyrd verksamhet; för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef.

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Tillsammans med vissa grunduppgifter, utredning, beslut, genomförandeplan samt eventuella andra planer och uppföljningar av dessa, utgör journalanteckningar, den ”sociala dokumentationen”.


Luan hani
cayman island skatteparadis

Social*dokumentaon* Våren*2017* Vård*&*Omsorgsutveckling*i*Väst 2 Varför/syftet med social dokumentation? (forts.) * • För den enskildes rättssäkerhet, t.ex. vid utebliven hjälp • För de anställdas rättssäkerhet, t. ex. kunna fredas vid orättmätiga beskyllningar • För att utveckla och säkerställa kvalitet i vård- och

Vid gruppbostäderna Granskningen syftar till att bedöma om stadsdelsnämn- derna har säkerställt att det sig dock längre bak i tiden då den innefattar all social dokumentation som vid. Förslag till reviderad riktlinje Dokumentation inom SoL, LSS och HSL Handläggare: Britta Hedén, Social ansvarig samordnare 1.2 Syfte . All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  SYFTE OCH MÅL Ge förutsättningar för god kvalitet och rättssäkerhet genom att: rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden  SYFTE.